• W celu uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej prosimy o kontakt mailowy: semex@semex-bhp.pl

  Do pracy z naszymi kursami polecamy przeglądarki Firefox, Internet Exploler lub Opera. Jeżeli nie masz jednej z nich zainstalowanej na swoim komputerze -  kliknij na wybrane logo aby pobrać wersję instalacyjną.


  Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SEMEX w celu wydania zaświadczenia:

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z póź. zm).

  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119, str 1.)


Dostępne kursy

Dedykowane szkolenie dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie BHP online pozwala na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

Szkolenie odpowiednie jest również dla osób, które chcą odnowić swoje uprawnienia BHP

Cena : 149 zł

Szkolenie odpowiednie jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, które muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP, pracownicy administracyjno - biurowi muszą ukończyć w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy a później okresowo powtarzać co 6 lat. 

Cena : 49 zł 

The training is suitable for people employed in administrative and office positions who must undergo periodic training in the field of health and safety.

Administrative and office employees must complete the first periodic health and safety training within 12 months of starting work and then periodically repeat it every 6 years.

Cena : 49 zł 

Jako pracodawca lub osoba na stanowisku kierowniczym, przynajmniej raz na 5 lat masz obowiązek ukończyć okresowe szkolenie BHP. 

Ukończenie tego szkolenia BHP, uprawnia również pracodawcę i osoby z kadry kierowniczej do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego dla nowych pracowników.

Cena : 99 zł

As an employer or person in a managerial position, you are obliged to complete periodic health and safety training at least once every 5 years.

Completion of this health and safety training also entitles the employer and managers to conduct on-the-job training for new employees.

Cena : 99 zł 

Adresowane do pracowników inżynieryjno-technicznych szkolenie BHP online pozwoli na kompleksowe zapoznanie się z kwestiami organizacyjno-technicznymi, dotyczącymi zarówno poprawy warunków pracy, jak i kształtowania właściwych zachowań pozwalających unikać potencjalnych zagrożeń.

Z oferty kursu przez internet skorzystać mogą zarówno pracownicy zajmujący się organizacją produkcji, jak i technolodzy, konstruktorzy oraz projektanci.

Cena : 59 zł 

Cena szkolenia obejmuje zapoznanie się ze szczegółowym opisem zagrożeń oraz czynników ryzyka związanych z pracą w placówkach służby zdrowia. 

Uczestnicy szkolenia BHP otrzymują kompleksową wiedzę na temat właściwej organizacji w miejscu pracy, analizy i oceny ryzyka oraz umiejętności przewidywania i zapobiegania zagrożeniom zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena : 49 zł 

Szkolenie PPOŻ przeciwpożarowe powstało z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką PPOŻ oraz osobach, które muszą taką wiedzę posiadać. Kurs zapewnia szybką przyjemną i bezproblemową drogę do zdobycia odpowiedniej wiedzy. 

Cena : 49 zł 

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone dla:

 • pracowników zakładów pracy wszystkich branż
 • wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy,
 • osób zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia uczą się właściwych zachowań związanych z oceną stanu poszkodowanych w wypadkach, udzielaniem pierwszej pomocy.

Cena : 59 zł